FI avslutar penningtvättsundersökning av Safello

Finansinspektionen har undersökt hur Safello följer penningtvättsregelverkets krav inom områdena allmän riskbedömning, riskbedömning av kunder och kundkännedomsåtgärder. FI skriver av ärendet.

Slutdatum: 2022-06-14

Företaget som undersökts

Safello AB. I samma temaundersökning, som inleddes i oktober 2021, ingår även företaget Goobit AB. Undersökningen av Goobit AB pågår ännu.

Varför har vi gjort den här undersökningen?

Handel med virtuella valutor innebär hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinspektionen har därför valt att granska hur de marknadsledande företagen som handlar med virtuella valutor, Safello AB och Goobit AB, följer penningtvättsreglerna.

För att kunna handla med virtuella valutor krävs som regel att det vid något tillfälle sker en växling från en traditionell valuta till en virtuell valuta. Samma sak gäller när någon vill omvandla en virtuell valuta till en traditionell valuta. Företag som tillhandahåller sådana tjänster, som Safello och Goobit, är därför centrala för möjligheten för kriminella att omsätta och dölja brottsvinster.

Dessa företag fungerar som en brygga mellan ekosystemet för virtuella valutor och det traditionella finansiella systemet. Detta gör företagen särskilt sårbara för att utnyttjas av kriminella aktörer, och det är därför avgörande att de är rustade för att motverka risken för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vad har vi kommit fram till?

Undersökningen har mynnat ut i vissa iakttagelser som Finansinspektionen bedömt som mindre allvarliga brister vad gäller Safellos åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bristerna avser bolagets allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer för kundkännedom samt åtgärder för kundkännedom. Bolaget har förklarat att bristerna har eller kommer att åtgärdas. Det finns därför inte anledning för Finansinspektionen att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen. Ärendet ska därför skrivas av.