FI avslutar undersökning av Nasdaq

FI har undersökt om Nasdaq Stockholm AB överträtt artikel 16.1 i marknadsmissbruksförordningen. Detta mot bakgrund av utebliven rapportering till FI beträffande misstänkta insidertransaktioner.

Slutdatum: 2024-06-19

Vilket företag har undersökts?

Nasdaq Stockholm AB

Varför har vi gjort denna undersökning?

Som ett led i Finansinspektionens tillsyn ingick att göra undersökningar för att utreda och bedöma om aktörer på värdepappersmarknaden efterlever relevanta regelverk inom de aktuella områdena. Denna undersökning genomfördes för att utreda om Nasdaq underlåtit att anmäla misstänkt insiderhandel och därigenom åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 16.1 i marknadsmissbruksförordningen.

Undersökningen riktade specifikt in sig på eventuella överträdelser i samband med flera större bolagshändelser under 2021 och 2022.

Det fanns starka skäl att inleda en undersökning då Nasdaq är en mycket viktig aktör på marknaden och dess anmälningar utgör nödvändiga underlag för att Finansinspektionen ska kunna fullgöra sitt uppdrag kring marknadsmissbruk. En icke-fungerande övervakning hos den största operatören innebär stora risker.

Vad har vi kommit fram till?

Undersökningen resulterade i en sanktion, se länk nedan.