FI avslutar undersökning om Nasdaq

Finansinspektionen har undersökt om Nasdaq Stockholm överträtt 13 kap. 3 § lagen om värdepappersmarknaden (LV). Detta mot bakgrund av att Nasdaq tagit upp ett finansiellt instrument till handel, varigenom handel med instrumentet inletts, innan det fanns ett godkänt och registrerat prospekt hos FI och prospektet hade offentliggjorts.

Slutdatum: 2024-06-19

Finansinspektionen har undersökt om Nasdaq Stockholm överträtt 13 kap. 3 § lagen om värdepappersmarknaden (LV) vid ytterligare ett tillfälle. Detta mot bakgrund av att Nasdaq tagit upp ytterligare ett finansiellt instrument till handel, varigenom handel med instrumentet inletts, utan att det funnits något av FI godkänt, registrerat och i enlighet med prospektförordningen offentliggjort prospekt.

Vilket företag har vi undersökt?

Nasdaq Stockholm AB

Varför har vi gjort denna undersökning?

Som ett led i vår tillsyn ingår att göra undersökningar för att utreda om företag på värdepappersmarknaden följer relevanta regelverk. FI har därför utrett om Nasdaq har åsidosatt sin skyldighet enligt 13 kap. 3 § LV genom att Nasdaq tagit upp ett finansiellt instrument till handel, varigenom handel med instrumentet inletts, innan det fanns ett godkänt och registrerat prospekt hos FI och prospektet hade offentliggjorts.

Vad har vi kommit fram till?

Undersökningen resulterade i en sanktion, se länk nedan.