Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

Finansinspektionen (FI) föreslår nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden med anledning av den föreslagna ändringen av 36 § konsumentkreditlagen (2010:1846).

Med anledning av regeringens lagförslag om ändring av metoden för beräkning av så kallad ränteskillnadsersättning vid förtidsbetalning av bundna bostadskrediter, föreslår Finansinspektionen nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden. Syftet är bland annat att vägleda företagen hur de bör beräkna ränteskillnadsersättning med bostadsobligationer som utgångspunkt för jämförelseräntan.

De nya allmänna råden föreslås börja gälla den 1 juli 2014, samtidigt som lagändringen, och ersätter då FI:s allmänna råd (FFFS 2011:47) om krediter i konsumentförhållanden.

Den föreslagna ändringen i 36 § konsumentkreditlagen (2010:1846) innebär att ränteskillnadsersättningen ska beräknas med utgångspunkt i den ränta som vid betalningstillfället i allmänhet gäller för bostadsobligationer och inte, som enligt den nuvarande modellen, räntan på olika slag av statspapper.

För att företagen efter lagändringen ska kunna tillämpa 36 § konsumentkreditlagen på ett enhetligt sätt föreslår FI hur den ränta som vid betalningstillfället i allmänhet gäller för bostadsobligationer bör fastställas i samband med beräkning av ränteskillnadsersättning.

FI föreslår vidare att de nuvarande allmänna råden om beräkning av ränteskillnadsersättning överförs till de nya råden för tillämpning av 36 § konsumentkreditlagen i dess lydelse före den 1 juli 2014. Detta eftersom kreditgivaren ska tillämpa paragrafens äldre lydelse på kreditavtal med en ränta som är bunden den 1 juli 2014 till dess räntebindningstiden löper ut, och det i dessa fall finns ett fortsatt behov av vägledning.

De nuvarande allmänna råden om krediter i konsumentförhållanden ska tillämpas på samtliga företag under FI:s tillsyn som lämnar krediter till konsumenter. Med anledning av regeringens föreslagna lag om viss verksamhet med konsumentkrediter (prop. 2013/14:107), föreslår FI att dessa företag i stället endast bör omfattas av Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter (KOVFS 2011:1).

Utöver dessa tillägg och ändringar överförs de nuvarande allmänna råden om krediter i konsumentförhållanden oförändrade i sak, dock med vissa redaktionella och språkliga justeringar.

Frågor om remissen besvaras av Sofia Blomgren (tfn 08-787 80 70 eller sofia.blomgren@fi.se).

Skriftliga synpunkter på förslaget kan lämnas till Finansinspektionen (ange dnr 14-1394), Box 7821, 103 97 Stockholm eller finansinspektionen@fi.se, senast den 5 maj 2014.

Laddar sidan