Förslag till nya regler om villkor för behörighet att tjänstgöra som aktuarie på ett försäkringsföretag

Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om villkor för att en aktuarie ska få tjänstgöra på ett försäkringsföretag enligt 5 kap. 14 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Förslaget innebär att Finansinspektionen föreskriver om vilka villkor som ska gälla för behörighet att tjänstgöra som aktuarie för att försäkringsrörelselagens krav på aktuaries insikt ska vara uppfyllda, istället för att som idag hänvisa till bland annat Svenska Aktuarieföreningens krav på sina medlemmar.

Dessutom har det gjorts en översyn av samtliga bestämmelser i de nuvarande föreskrifterna i syfte att skapa tydligare regler som blir enklare att följa och tillämpa. Bland annat föreslås att begreppet ansvarig aktuarie införs samt att kravet på språkkunskaper preciseras. I fråga om kravet på erfarenhet föreslås också en viss skärpning av nuvarande bestämmelse.

De nya föreskrifterna och allmänna råden föreslås träda i kraft den 1 juni 2014 samtidigt som de nuvarande föreskrifterna (FFFS 2011:19) om villkor för att en aktuarie ska få tjänstgöra på ett försäkringsföretag upphävs.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas (ange diarienummer FI Dnr 13-9760) till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 28 mars 2014.

Laddar sidan