Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse

Finansinspektionen har tagit fram ett uppdaterat förslag till föreskrifter och allmänna råd om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse med anledning av att förutsättningarna för regleringen förändrats i flera avseenden.

Bestämmelserna har bl. a. anpassats till de ändringar som skett i Solvens 2-standarden för rapportering samt att ett tillägg för rapportering av finansiell stabilitet gjorts. Inrapporteringen av de uppgifter som ska delas med Europeiska centralbanken (ECB) föreslås samordnas med den övriga EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

I bestämmelserna för den kompletterande tillsynsrapporteringen har avsnitten om fastställda skadelivräntor (skadeförsäkring) respektive räntenivåer (livförsäkring) tagits bort. FI föreslår också att rapporteringstidpunkterna för den årliga rapporteringen av den kompletterande tillsynsrapporteringen under övergångsperioderna samordnas med det som gäller för den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

I förhållande till tidigare remiss föreslår FI ändringar i bestämmelserna om mindre företags möjlighet att undantas från delar av den kompletterande tillsynsrapporteringen.

De uppdaterade föreskrifterna och allmänna råden föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 3 augusti 2015. Ange FI Dnr 10-9537.

Trafikljusmodellen

Tjänstepensionsverksamhet ska från och med första kvartalet 2016 rapporteras till FI enligt trafikljusmodellen, vilket innebär att tjänstepensionskassor och livförsäkringsföretag som inte omfattas av Solvens 2 ska rapportera trafikljusmodellen. Livförsäkringsföretag som tillämpar övergångsregeln i Solvens 2 för sin tjänstepensionsverksamhet ska rapportera denna verksamhet enligt trafikljusmodellen.

För övriga företag upphör kravet att rapportera enligt trafikljusmodellen. Sista rapportering för dessa företag är fjärde kvartalet 2015.

Laddar sidan