Förslag till ändringar i penningtvättsföreskrifterna

FI föreslår ändringar i föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

FI:s förslag omfattar företagens riskbedömning, identifiering av personer i politiskt utsatt ställning, riskbedömning av personer i politiskt utsatt ställning som upphört att utöva sina funktioner samt bevarande av uppgifter. Dessutom föreslås ett antal redaktionella ändringar. Ändringarna motiveras av att riksdagen den 1 augusti 2015 beslutade om vissa ändringar i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2015.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 21 september 2015. Ange diarienummer FI Dnr 14-6314.

Laddar sidan