Förslag till nya bestämmelser för mindre försäkringsföretag som beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 19 b §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd för mindre försäkringsföretag som beviljas undantag enligt 1 kap. 19 eller 19 b §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043). Föreskrifterna är en del av det svenska genomförandet av Solvens 2-direktivet.

Förslaget utgör inte en komplett reglering för mindre försäkringsföretag utan innehåller endast särregler i de delar av försäkringsrörelselagen där alternativa regler bedömts nödvändiga för att undantag ska kunna medges. Även kompletterande regler för företagsstyrning föreslås.

Finansinspektionen föreslår att de nya föreskrifterna som ingår i detta förslag ska träda i kraft den 1 januari 2016.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas (ange diarienummer 10-9537) till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 3 augusti 2015.

På grund av förbiseende har Riksbanken inte tagits upp i förteckningen över de instanser som förslaget remitteras till. Riksbanken har fått förslaget på remiss.

Laddar sidan