Förslag till nya föreskrifter om eurokurs för försäkring

Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter om eurokurs för försäkring. Förslaget innebär ett nytt sätt att bestämma den årliga eurokurs som används för att räkna om belopp som i författningar anges i euro, till svenska kronor.

Enligt förslaget ska försäkringsföretagen använda den eurokurs för den sista dagen i oktober, som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning i november varje år.

De föreslagna föreskrifterna stämmer bättre överens med utformningen av de EU-direktiv som gäller för försäkringsföretag.

De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 25 december 2015.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 10 november 2015. Ange diarienummer FI Dnr 10-9537.

Laddar sidan