Förslag till nya föreskrifter om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till balansstatistik

Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter som en följd av ändrade statistikkrav enligt det Europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS 2010).

De föreslagna föreskrifterna beror på nya EU-rättsliga statistikkrav som innebär nya krav på sektorindelning. Företag som tidigare klassificerats som icke-finansiella företag har omklassificerats till finansiella företag. Genom omklassificeringen blir Finansinspektionen statistikansvarig myndighet för de berörda företagen och ansvarig för att meddela föreskrifter om de uppgifter företagen ska lämna till balansstatistik.  Dessa föreskrifter berör främst cirka 300 holdingbolag och några få internbanker. De föreslagna föreskrifterna innebär inte någon förändring för de berörda företagen eftersom de tidigare lämnat motsvarande uppgifter till Statistiska centralbyrån (SCB) i enlighet med SCB:s föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till balansstatistik.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 31 mars 2016.

Frågor om remissen besvaras av Hans-Olof Bergqvist (tfn 08-787 81 70 eller hans-olof.bergqvist@fi.se).

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 27 januari 2016. Ange diarienummer FI Dnr 15-12824.

Laddar sidan