Förslag till anpassning av FI:s föreskrifter om säkerställda obligationer

FI föreslår att Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:1) om säkerställda obligationer anpassas till de ändringar i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer (Luso) som regeringen föreslår i propositionen Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer, prop. 2015/16:105.

De föreslagna lagändringarna innebär att det rättsliga kravet på överhypotek för svenska utgivare av säkerställda obligationer ändras från det nuvarande kravet på mer än 0 procent till minst 2 procent.

Eftersom FI:s föreskrifter reglerar ett överhypotek på mer än 0 procent kommer dessa att strida mot lagen när en ändrad lydelse i Luso träder i kraft. Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft samtidigt som lagändringarna, det vill säga den 21 juni 2016.

Frågor om remissen besvaras av Ida Frössander (08-408 982 86 eller ida.frossander@fi.se).

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 20 april 2016. Ange diarienummer FI Dnr 16-3060.

Laddar sidan