Riktlinjer som kompletterar Solvens 2

Från den 1 januari 2016 gäller nya riktlinjer om försäkringstillsyn i EU och i Sverige. Dessa nya regler införs alltså samtidigt med de ändringar som görs i försäkringsrörelselagen (2010:2043) för att genomföra Solvens 2-direktivet (2009/138/EU med tillägg). Riktlinjerna kompletterar även Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse.

FI har underrättat Eiopa om att vi avser att tillämpa riktlinjerna i vår tillsyn.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Eiopa riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordningen om inrättandet av Eiopa innebär att behöriga myndigheter och finansmarknadsaktörer direkt, på grund av förordningen, med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd, men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.

Område Länk till riktlinje på Eiopas webbplats
Tillsynskollegier Guidelines on operational functioning of colleges
Avgränsning av försäkringsavtal Guidelines on contract boundaries
Värdering av försäkringstekniska avsättningar Guidelines on valuation of technical provisions
Separata fonder Guidelines on ring-fenced funds
Kapitalbas – Klassificering av kapitalbasen Guidelines on classification of own funds
Kapitalbas – Tilläggskapital Guidelines on ancillary own funds
Kapitalbas – Anknutna företag inklusive ägarintressen Guidelines on treatment of related undertakings, including participations
SCR SF – Genomlysningsmetod för marknadsris Guidelines on look-through approach
SCR SF – Basrisk vid användning av riskreduceringstekniker Guidelines on basis risk
SCR SF – Avgiven återförsäkring/teckningsriskmodulen Guidelines on application of outwards reinsurance
SCR SF – Marknads-och motpartsriskexponeringar Guidelines on the treatment of market and counterparty risk exposures in the standard formula
SCR SF – Teckningsrisk vid livförsäkringSF – Marknads-och motpartsriskexponeringar Guidelines on the application of life underwriting risk module
SCR SF – Katastrofrisk vid sjuk- och olycksfallsförsäkring Guidelines on health catastrophe risk sub-module
SCR SF – Förlusttäckningsförmåga i FTA och uppskjuten skatt Guidelines on the loss-absorbing capacity of technical provisions and deferred taxes
SCR – Företagsspecifika parametrar Guideline on Undertaking Specific parameters
Användning av interna modeller Guidelines on the use of internal models
Solvens på gruppnivå Guidelines on group solvency
Likvärdighetsbedömning Guidelines on the methodology for equivalence assessments by national supervisory authorities under Solvency II
Tillsynens granskningsprocess Guidelines on supervisory review process
Tillsyn av filialer från icke EES-länder Ännu inte publicerad på alla EU:s officiella språk.
Finansiell stabilitetsrapportering Guidelines on Financial Stability Reporting
Förlängning av återställningsperioden för solvens Guideline on the extension of the recovery period
Informationsutbyte i tillsynskollegier Guidelines on the exchange of information within colleges
Införande av åtgärder för långsiktiga åtaganden Guidelines on the implementation of the long-term guarantee measures
Metod för bestämmande av marknadsandel för rapporteringsändamål Guidelines on the methods for determining the market shares for reporting
Rapportering och offentliggörande Guidelines on reporting and public disclosure
Värdering av tillgångar och skulder andra än försäkringstekniska avsättningar Guidelines on recognition and valuation of assets and liabilities other than technical provisions
Företagsstyrning Guidelines on System of Governance
Egen risk- och solvensbedömning (ORSA) Guidelines on Own Risk Solvency Assessment (ORSA)
Laddar sidan