FI föreslår utökad rapportering för fond- och förvaltningsbolag

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. Syftet är att möjliggöra en effektivare tillsyn av värdepappersfonderna.

Förslaget innebär att skyldigheten för fond- och förvaltningsbolag att rapportera till Finansinspektionen om en värdepappersfonds innehav utökas till att även gälla uppgifter om de avgifter som tagits ur fonden och de risker som fonden är exponerad mot.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Frågor om remissen besvaras av Charlotte Jeppsson på e-post charlotte.jeppsson@fi.se eller tfn 08-408 980 13.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via e-post till finansinspektionen@fi.se, senast den 5 oktober 2017. Ange diarienummer FI Dnr 16-18336.

Laddar sidan