FI tillämpar EBA-riktlinjer om minimibelopp för ansvarsförsäkring

2017-10-10 | PSD 2 EBA Nyheter Bank

FI avser att tillämpa nya riktlinjer från EBA om fastställandet av minimibelopp för ansvarsförsäkring eller annan jämförbar garanti enligt betaltjänstdirektivet PSD2.

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten, EBA, att FI avser att följa EBA:s
riktlinjer för kriterierna för att fastställa ett minimibelopp för den ansvarsförsäkring eller annan jämförbar garanti som avses i artikel 5.4 i direktiv (EU) 2015/2366. (EBA/GL/2017/08)

I riktlinjerna anges kriterierna och indikatorerna för att fastställa minimibeloppet för den ansvarsförsäkring eller annan jämförbar garanti som ska innehas av företag som ansöker om

  • auktorisation för att tillhandahålla betaltjänster som avses i punkt 7 i bilaga I (betalningsinitieringstjänster) i enlighet med artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 om betaltjänster på den inre marknaden (PSD 2),
  • registrering för att tillhandahålla betaltjänster som avses i punkt 8 i bilaga I (kontoinformationstjänster) i enlighet med artikel 5.3 i PSD 2,
  • auktorisation för att tillhandahålla betaltjänster som avses i både punkt 7 och 8 i bilaga I till PSD 2.

Riktlinjerna innehåller också en formel för beräkning av minimibeloppet för ansvarsförsäkringen eller den jämförbara garantin.

Läs mer

Laddar sidan