FI tillämpar EU-riktlinjer om riskbedömning för översyns- och utvärderingsprocess

2017-11-02 | EBA Nyheter Bank

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten, EBA, att FI avser att följa EBA:s riktlinjer om IKT-riskbedömning inom ramen för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP).

Den 11 september 2017 publicerade EBA riktlinjer om riskbedömning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom ramen för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) (EBA/GL/2017/05), utfärdade enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Riktlinjerna syftar till att säkerställa att tillsynsmyndigheter i hela EU använder enhetliga bedömningskriterier när de bedömer företagens styrning och strategi avseende IKT, liksom vid bedömning av företagens IKT-riskexponering och riskhantering.

Riktlinjerna är en integrerad del av EBA:s ÖUP-riktlinjer.

Läs mer