Hur upplyser företagen om effekterna av nya redovisningsstandarder i de finansiella rapporterna

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har undersökt hur emittenter upplyser i årsredovisningen för 2016 och halvårsrapporten för 2017 om den påverkan som nya redovisningsstandarder bedöms få.

Två nya redovisningsstandarder, IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från kundkontrakt kommer att börja gälla från den 1 januari 2018. Dessa standarder kan få stor påverkan på noterade företag och på kreditinstitut. Därför har det i undersökningen varit stort fokus på upplysningar om de nya standarderna och deras påverkan på finansiell ställning, kapitalsituation och avkastning.

Esma uppmanar emittenterna att utöka och snabba på sina implementeringsansträngningar så att förbättrade upplysningar kan lämnas i årsredovisningen för 2017.

Esma har samlat in informationen från nationella tillsynsmyndigheter för att koordinera tillsynsaktiviteterna inom EU.

Läs mer

Laddar sidan