Tre företag uppmanas ändra rutiner för att följa reglerna mot penningtvätt

2017-02-17 | Nyheter Penningtvätt Bank

Finansinspektionen förelägger företagen Exchangehuset Hatam Naji, Najnawa Exchange och Merex International att ändra sina rutiner för att kunna följa reglerna mot penningtvätt.

De tre företagen behöver ändra sina rutiner så att de följer vilka åtgärder som företaget ska genomföra för att leva upp till kraven på grundläggande åtgärder för kundkännedom, ta fram en beskrivning av hur företaget följer kravet i  penningtvättslagen på dokumentation av kundkännedomsåtgärder och lämnade penningtvättsrapporter till Polismyndigheten.

Företagen måste ändra sina interna rutiner så att de uppfyller kraven i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsföreskrifterna).

Laddar sidan