Esma: redovisningskrav påverkas inte av ny skattelag i USA

Kraven på att beräkna och beakta skatteeffekter enligt redovisningsstandarden IAS 12 ska beaktas även för de företag som berörs av ny komplex skattelagstiftning i USA. Det framhåller Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, i ett uttalande.

Esma har publicerat ett uttalande om redovisning av inkomstskatt med anledning av den nya skattelag som USA antog den 22 december 2017. Lagen, "United States Tax Cuts and Jobs Act ", började tillämpas den 1 januari 2018. Den innebär betydande förändringar i den amerikanska skattelagstiftningen, bland annat sänkt bolagsskatt och ändrade regler kring underskottsavdrag. Lagen kan påverka svenska noterade företag som till exempel har dotterföretag i USA. Noterade svenska företag måste följa IFRS-regelverket i sin koncernredovisning.

Esma klargör i sitt uttalande att det inte finns några undantag från kraven i IAS 12 på att beräkna och beakta skatteeffekter, även om de nya amerikanska skattereglerna rör sig om komplex lagstiftning som beslutats kort tid innan räkenskapsårets slut. Syftet med Esmas uttalande är att främja en enhetlig tillämpning av IFRS-regelverket inom EU.

Läs mer på Esmas webbplats:

Laddar sidan