FI följer EU-riktlinjer för intern styrning

2018-05-30 | EBA Nyheter Bank

Finansinspektionen har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer för intern styrning.

EBA publicerade den 21 mars 2018 riktlinjer för intern styrning. I riktlinjerna fastställs de former, processer och metoder för intern styrning som kreditinstitut och värdepappersföretag enligt artikel 74.1 i direktiv 2013/36/EU2 måste tillämpa för att säkerställa en effektiv och ansvarsfull ledning av institutet. Riktlinjerna innehåller bestämmelser om styrelsens, VD:s och de olika kommittéernas sammansättning och roller samt om organisationsstruktur. Det finns även bestämmelser om bl.a. riskkultur, vilka policys ett institut bör ha, internkontroll, riskhantering och kontrollfunktioner. Riktlinjerna gäller från och med den 30 juni 2018. EBA:s riktlinjer för intern styrning (GL 44) av den 27 september 2011 upphävs med verkan från den 30 juni 2018.

FI:s tillämpning av riktlinjerna

FI har meddelat EBA att FI kommer att följa riktlinjerna. FI har dock även meddelat EBA att några av bestämmelserna i riktlinjen inte är tillämpliga i Sverige.

Bestämmelser angående nomineringskommitté

Riktlinjerna innehåller bestämmelser om nomineringskommittéer. Enligt art 88.2 i direktiv 2013/36/EU ska medlemsstaterna se till att institut som är betydande inrättar en nomineringskommitté som består av ledamöter i ledningsorganet. I sista stycket i samma bestämmelse anges dock att när ledningsorganet inte har behörighet att välja och utnämna sina ledamöter, ska denna punkt inte vara tillämplig. I Sverige saknar styrelsen behörighet att välja och utnämna ledamöter. Bestämmelsen är således inte tillämplig i Sverige. Av detta följer att bestämmelserna om nomineringskommittén i riktlinjen inte är tillämpliga i Sverige. Att styrelsen saknar behörighet i frågan om val av nya ledamöter har även lämnats som information under punkten 23 g.

Möjligheten för en ledamot av ledningsorganet att vara ansvarig för en intern kontrollfunktion

Enligt punkten 26 i riktlinjerna får en ledamot i ledningsorganet ansvara för en sådan intern kontrollfunktion som avses i avsnitt 19.1 i riktlinjerna, förutsatt att ledamoten inte har några andra uppdrag som skulle kunna inverka menligt på hans eller hennes uppgifter inom internkontroll eller äventyra den interna kontrollfunktionens oberoende. FI har meddelat EBA att FI tolkar punkt 26 på det sättet att en ledamot av ledningsorganet i dess tillsynsfunktion, det vill säga styrelsen, får vara ansvarig för en intern kontrollfunktion om villkoren i punkt 26 är uppfyllda.

Oberoende ledamöter i styrelsen

Riktlinjerna innehåller bestämmelser angående oberoende ledamöter i styrelsen. I punkt 32 anges att utan att det påverkar nationell lagstiftning bör ledningsorganet i sin tillsynsfunktion (i Sverige styrelsen) ha oberoende ledamöter så som fastställs i avsnitt 9.3 i Esmas och EBA:s gemensamma riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare enligt direktiv 2013/36/EU och direktiv 2014/65/EU (nedan riktlinjerna om lämplighetsbedömningar). I punkten 88 i riktlinjerna om lämplighetsbedömningar anges att det anses vara god praxis för institut som omfattas av direktiv 2013/36/EU att ha oberoende ledamöter i ledningsorganet. FI har meddelat EBA om att skrivningen om att det är god praxis för institut att ha oberoende ledamöter, enligt FI:s uppfattning, innebär att principen att följa eller förklara inte gäller i förhållande till avsnitt 9.3 (punkt 88-93) i riktlinjerna om lämplighetsbedömningar. FI har med anledning härav meddelat EBA om att principen om följ eller förklara inte heller gäller de punkter i riktlinjerna om intern styrning som rör oberoende ledamöter.

I övriga delar har FI meddelat att FI kommer att följa riktlinjerna.

Läs mer

Laddar sidan