FI ser över tillämpningen av IFRS i koncernredovisning

FI kommer att se över sitt tidigare beslut, att även onoterade försäkringsföretag ska tillämpa så kallad full IFRS i sina koncernredovisningar, i samband med införandet av IFRS 17 i FI:s föreskrifter.

I samband med det första diskussionsmötet om tillämpningen av IFRS 17 i FI:s föreskrifter har FI fått frågan av branschen om FI kommer att ompröva beslutet att även onoterade försäkringsföretag ska tillämpa så kallad full IFRS i sina koncernredovisningar. Detta skulle innebära att man återgår till bestämmelserna om att onoterade försäkringsföretag får välja om de vill tillämpa lagbegränsad IFRS eller full IFRS i sin koncernredovisning.

FI kommer att ompröva tidigare beslut

FI kommer att se över sitt tidigare beslut i samband med införandet av IFRS 17 i FI:s föreskrifter. Standarden IFRS 17 har en annan karaktär än andra IFRS-standarder som är av mer förtydligande karaktär till årsredovisningslagarna, och skiljer sig mer mot gällande svenska årsredovisningslagar. Detta innebär att FI måste göra en grundlig analys av standarden IFRS 17, ett arbete kommer därmed att pågå parallellt med branschmötena under 2018.

Ytterligare rekommendationer om tillämpning väntas 2018/19

Den privata rådgivande organisationen för den europeiska allmänhetens intressen (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) lämnar sedan 2001 rekommendationer till EU-kommissionen om IFRS-standarder ska antas eller inte, om tillämpningen ska senareläggas, om vissa delar inte ska tillämpas inom EU (s.k. carv-outs) eller om IFRS-standarden ska kompletteras med EU-specifika bestämmelser (s.k. carv-ins). Detta har EU-kommissionen gjort tidigare när EU planerade att ändra i redovisningsdirektiven, och så var fallet till exempel med IAS 39 där EU gjorde en carv-out under en viss period. Enligt EFRAG ska de vara klara med rekommendationen om antagande av IFRS 17 under kvartal fyra 2018 eller i början av 2019.

Försäkringsredovisningsdirektivet kommer att ses över

Standarden IFRS 17 skiljer sig åt i många delar från försäkringsredovisningsdirektivet, vilket ju gäller för försäkringsföretag inom EU och som är implementerat i både ÅRFL och FI:s årsredovisningsföreskrifter för försäkringsföretag. EU-kommissionen har också indikerat att de kommer att göra en översyn av försäkringsredovisningsdirektivet. FI:s remissutskick kommer därför att ske efter att EU har godkänt standarden IFRS 17 – eftersom det är först då som det framgår hur den ska tillämpas inom EU.

Möjliga senareläggningar

Eftersom EFRAG:s rekommendation av antagning av standarden troligtvis kommer att dra ut på tiden befarar FI att det finns risk för att implementeringstiden av standarden kommer att bli ganska kort. FI har i så fall möjlighet att senarelägga tillämpningen av standarden i juridisk person, så att företagen ska få tid på sig att göra relevanta systemanpassningar. FI kan senarelägga tillämpningen med några år, såsom FI gjorde när lagbegränsad IFRS infördes i årsredovisningsföreskriften. FI har också möjlighet att till exempel välja att inte införa kravet på jämförelsesiffror för 2020.

Laddar sidan