FI tillämpar EBA-riktlinjer om tillsynen över betydande filialer

FI tillämpar nya riktlinjer från EBA om tillsynen över betydande filialer.

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten, EBA, att FI följer EBA:s
riktlinjer för tillsynen över betydande filialer som avses i artikel 51 i direktiv (EU) 2013/36. (EBA/GL/2017/14).

I riktlinjerna introduceras begreppet särskilt betydande filial. För att vara en särskilt betydande filial måste filialen vara betydande enligt artikel 51 i 2013/36/EU samt utföra kritiska funktioner i värdlandet. Därutöver behöver den betydande filialen uppfylla ett av följande kriterier:

    1. filialen är av betydelse för institutet eller gruppen, eller
    2. filialen är av stor betydelse för värdmedlemsstatens finansiella stabilitet.

För att avgöra om en betydande filial uppfyller kriterierna genomförs ett så kallat intensifieringstest. Detta sker i samarbete mellan hem- och värdlandsmyndigheten inom ramen för tillsynskollegiets arbete. De nya riktlinjerna berör enbart filialer som efter intensifieringstestet utses till särskilt betydande filialer.

Tillsynen av särskilt betydande filialer kommer att bli mer omfattande än den tillsyn som i dag bedrivs över betydande filialer.

Laddar sidan