Finansinspektionen justerar amorteringskravet

2018-12-11 | Bolån Nyheter Bank

FI:s styrelse har beslutat om två förändringar i amorteringsföreskrifterna. För det första ska företag som har tillstånd att lämna bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter också omfattas av amorteringskravet. Det införs även en möjlighet att göra undantag för vissa krediter.

Den 18 september i år lämnade FI ett förslag till ändring av FI:s föreskrifter om amortering av krediter mot säkerhet i bostäder till regeringen. Regeringen lämnade den 15 november sitt medgivande till att FI beslutar föreskrifterna. I dag har FI:s styrelse fattat beslut om föreskrifterna. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019.

Amorteringsföreskrifternas tillämpningsområde utvidgas, så att de även gäller för företag som har tillstånd att lämna bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

FI inför också att det ska bli möjligt för kreditgivare som lämnar så kallade kapitalfrigöringskrediter att medge undantag från de krav på amortering som följer av amorteringsföreskrifterna. Denna typ av bolån är uppbyggda så att låntagaren inte betalar amorteringar och räntor löpande under kredittiden, vilket gör att lånen i praktiken inte går att lämna om de samtidigt omfattas av amorteringskraven.

FI anser att kapitalfrigöringskrediter kan fylla en viktig funktion för konsumenter som vill tillgodogöra sig kapital som finns bundet i den egna bostaden. Det finns därför anledning att ändra föreskrifterna så att företagen som omfattas av dem återigen kan lämna sådana krediter.

Läs mer

Laddar sidan