Nu fakturerar FI de årliga avgifterna

2018-11-29 | Nyheter Om FI

De avgifter som ska betalas till Finansinspektionen av företag som står under FI:s tillsyn eller är registrerade hos FI är nu framräknade för 2018. Fakturor skickas ut i dagarna.

Uttagen av avgifter sker enligt särskilda regler som finns specificerade i förordning (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet.
FI:s uttag av avgifter uppgår i år till 603 miljoner kronor, en ökning med 60 miljoner kronor jämfört med förra året. Avgifterna ska täcka FI:s kostnader.

Fördelningen mellan olika avgiftsgrupper speglar de kostnader – till största delen arbetstid – som FI har för respektive grupp. Beräknade kostnader baseras på en prognos, beräknad enligt regelverket i förordningen, och av den anledningen kan avgiftsuttaget enskilda år vara för högt eller för lågt jämfört med de slutliga kostnaderna. I de fall avgiftsuttaget överstiger de beräknade kostnaderna ett enskilt år kommer det gruppen tillgodo nästkommande år. På samma sätt regleras ett för lågt avgiftsuttag genom att respektive grupp debiteras nästkommande år.

Avgifterna för enskilda företag kan variera från år till år beroende på förändringar av bland annat balansomslutning eller sammanlagt fondvärde. Varje enskilt företag betalar en avgift som står i proportion till dess storlek inom gruppen.

Det finns även ett antal avgiftsgrupper där den årliga avgiften är fast och kräver ett regeringsbeslut för att kunna ändras.

Avgiftsgrupper 2018 (tkr) 2017 (tkr)
Banker, värdepappersbolag och kreditmarknadsföretag m. fl. 318 916 289 210
Försäkringsföretag, understödsföreningar m. fl. 199 298 173 169
Centrala värdepappersförvarare, börser och clearingorganisationer 28 393 16 761
Fondbolag 23 290 28 402
Försäkringsförmedlare* 11 512 16 182
Konsumentkreditinstitut** 3 856 2 363
Pensionsstiftelser** 1 154 1 275
Valutaväxling och annan finansiell verksamhet** 4 059 3 691
Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer** 4 459 3 875
Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare av elektroniska pengar** 429 342
Inlåningsverksamhet** 515 554
Bostadskreditinstitut** 532 8
Vissa emittenter** 230 270
Pensionsmyndigheten 227 30
Sjunde AP-fonden 61 412
Utländska företag** 2 873 1 902
Företag av allmänt intresse i fråga om revision** 3 310 4 839
Summa 603 112 543 285

* Detta avser debiterad avgift som är en fast avgift efter antal anställda.
**Dessa grupper debiteras fasta avgifter.

Laddar sidan