Resultat från andra diskussionsmötet med branschen om IFRS 17

Nu finns dokumentation från det andra diskussionsmötet, som hölls den 15 juni 2018, mellan FI och branschen om redovisningsstandarden IFRS 17.

På mötet diskuterades standardens regler om gruppering av försäkringsavtal och reglerna om anskaffningskostnader (punkt 14–28) i standarden).

Den dokumentation från mötet som FI nu publicerar omfattar en bakgrundspromemoria med de frågeställningar som diskuterades och kortfattade mötesanteckningar över branschens preliminära synpunkter.

Laddar sidan