Resultat från femte diskussionsmötet med branschen om IFRS 17

Nu finns dokumentation från det femte diskussionsmötet mellan FI och branschen om redovisningsstandarden IFRS 17.

På mötet, som hölls den 11 oktober, diskuterades standardens regler om presentation av försäkringsavtal i balans- och resultaträkningar (punkt 78-92 i standarden).

Den dokumentation från mötet som FI nu publicerar omfattar en bakgrundspromemoria med de frågeställningar som diskuterades och kortfattade mötesanteckningar över branschens preliminära synpunkter.