Skifte i kretsen av systemviktiga företag

2018-10-19 | EBA Nyheter Stabilitet Bank

FI har i år identifierat Skandinaviska Enskilda Banken AB, Svenska Handelsbanken AB, Swedbank AB och Nordea Hypotek AB som övriga systemviktiga företag i Sverige.

En förändring jämfört med föregående år är att Nordea Bank AB inte längre är ett övrigt systemviktigt företag i Sverige. Det beror på att bolaget genom en fusion absorberades av den finska banken Nordea Bank Abp den 1 oktober i år, i och med Nordeakoncernens flytt av huvudkontoret från Sverige till Finland.

FI har istället identifierat Nordea Hypotek AB som ett övrigt systemviktigt företag i Sverige. Detta efter att FI bedömt systemvikten i Nordea Bank Abp:s svenska verksamhet, som bedrivs genom en filial och fyra tillståndspliktiga dotterbolag, varav Nordea Hypotek AB är ett. Däremot har FI valt att inte påföra Nordea Hypotek AB något extra buffertkrav i egenskap av övrigt systemviktigt företag eftersom det kommer att omfattas av den kapitalbuffert för övriga systemviktiga företag som den finska tillsynsmyndigheten ålägger Nordea Bank Abp på gruppnivå.

För Skandinaviska Enskilda Banken AB, Svenska Handelsbanken AB och Swedbank AB ska det kapitalbuffertkrav som består av kärnprimärkapital fortsatt vara 2 procent på gruppnivå. Detta buffertkrav leder inte i dagsläget till ett högre totalt kapitalkrav för dessa företag eftersom de redan omfattas av ett buffertkrav för systemrisk på 3 procent. Det buffertkrav som tillämpas är det som är högst av antingen systemriskbufferten, bufferten för globalt systemviktiga företag (G-SII) eller bufferten för övriga systemviktiga företag (O-SII).

Listan för år 2018 med beräkning av företags – och i förekommande fall företagsgruppers – systemvikt publiceras i enlighet med Europeiska bankmyndighetens, EBA:s riktlinjer

Laddar sidan