FI tillämpar riktlinjer för rapportering om internaliserad avveckling enligt artikel 9 i CSDR

Den 30 april 2019 infördes nya riktlinjer för rapportering om internaliserad avveckling enligt artikel 9 i CSDR. FI har meddelat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, att FI kommer att tillämpa riktlinjerna. Dessa riktlinjer gäller för nationella behöriga myndigheter och företag som internaliserar avveckling.

Riktlinjerna gäller för rapportering om internaliserad avveckling och för utbytet av information mellan Esma och behöriga myndigheter vad gäller internaliserad avveckling enligt artikel 9.1 i förordningen (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler (CSDR). Syftet med riktlinjerna är att tillhandahålla vägledning om hur bestämmelserna ska följas. De är utformade för att säkerställa en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av artikel 9 i CSDR samt de relevanta bestämmelserna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/391 och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/393.

Riktlinjerna är tillämpliga avseende behöriga myndigheter som utsetts enligt artikel 11 i CSDR och företag som internaliserar avveckling i den mening som avses i artikel 2.1 11 i CSDR.

Läs mer

Laddar sidan