Resultatet av undersökning av försäkringsföretags centrala funktioner

FI har avslutat undersökningen om hur försäkringsföretagen har införlivat de fyra centrala funktionerna efter ikraftträdandet av Solvens 2-regelverket. I en generell slutskrivelse  till samtliga företag redovisas resultatet.

FI har avslutat en webbaserad enkätundersökning om hur försäkringsföretagen har införlivat de fyra centrala funktionerna i sina företagsstyrningssystem, vilken aviserades i november 2018.

FI har noterat avvikelser från regelkrav av såväl funktionsövergripande som funktionsspecifik karaktär. FI har valt att inte lämna återkoppling till det enskilda företaget om våra iakttagna brister. I stället kommunicerar FI sina iakttagelser och tillhörande bedömningar genom en generell slutskrivelse till samtliga försäkringsföretag som har omfattats av undersökningen.

Försäkringsföretagen uppmanas att baserat på iakttagelserna i slutskrivelsen identifiera och hantera eventuella brister i det egna företaget. FI kan inom ramen för den löpande tillsynen komma att följa upp att bristerna är åtgärdade.

Läs  mer