FI tillämpar uppdaterade riktlinjer för kreditinstituts rapportering av finansieringsplaner

FI har underrättat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att vi avser att tillämpa EBA:s uppdaterade riktlinjer (EBA/GL/2019/05) om harmoniserade definitioner och rapporteringsmallar för de finansieringsplaner som kreditinstitut ska rapportera till Finansinspektionen en gång per år.

Rapporteringen av finansieringsplaner omfattar i nuläget kreditinstitut i tillsynskategori 1 och 2.

Riktlinjerna börjar gälla 31 december 2020

I enlighet med artikel 16.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1093/2010 ska kreditinstitut som omfattas av riktlinjerna från den 31 december 2020 med alla tillgängliga medel söka följa rekommendationerna i dessa riktlinjer.

Rapportering enligt de nya mallarna för finansieringsplaner ska lämnas in till FI senast den 15 mars 2021, med referensdatum 31 december 2020. Rapporteringen enligt de uppdaterade riktlinjerna ingår i den nya XBRL-taxonomin, version 2.10, av EBA:s rapporteringsramverk. Som tidigare meddelats ska LEI-kod användas som identifierare istället för institutnummer i den fil som skickas in.

Bakgrund

EBA:s riktlinjer om harmoniserade definitioner och rapporteringsmallar för kreditinstitutens finansieringsplaner gäller sedan den 30 september 2015. Syftet är bland annat att fastställa en enhetlig och effektiv tillsynspraxis i EU. Avsikten är också att skapa förutsättningar för kreditinstitut att rapportera finansieringsplaner till den nationella tillsynsmyndighet som uppfyller en rekommendation från Europeiska systemrisknämnden (ESRB).

Rapportering av finansieringsplaner enligt EU:s riktlinjer sker årligen. Sista inlämningsdag är den 15 mars innevarande år med referensdatum per den 31 december föregående år. Det innebär att rapporteringsperioden är 1 januari till och med 15 mars under innevarande år. FI följer dessa riktlinjer och tillämpar dem i sin tillsyn.

De uppdaterade riktlinjerna

EBA publicerade de uppdaterade riktlinjerna den 9 december 2019. De syftar till att anpassa definitioner och mallar för att öka harmoniseringen med information i tillsynsrapporteringen av finansiell information (Finrep). Ambitionen är att förbättra datakvaliteten och öka jämförbarheten mellan olika kreditinstitut. En del ändringar har även gjorts för att förbättra innehållet i mallarna rent generellt. Riktlinjerna finns tillgängliga på svenska på EBA:s webbplats.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter. 

Laddar sidan