Förslag till allmänna råd om undantag från amorteringskrav på grund av särskilda skäl

Bolåneföretag ska få möjlighet att ge alla nya och befintliga bolånetagare ett tillfälligt undantag från amorteringskrav. Undantagsmöjligheten gäller vid en mycket kraftig nedgång i svensk ekonomi. Den rådande situationen till följd av coronavirusets spridning är ett tydligt exempel där undantaget kan medges till alla bolånetagare som amorterar enligt amorteringsföreskrifterna.

Finansinspektionen föreslår nya allmänna råd för att tydliggöra när ett bolåneföretag kan medge undantag från de krav på amortering som finns i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:16) om amortering av krediter mot säkerhet i bostad (amorteringsföreskrifterna).

Finansinspektionens förslag innebär att det i allmänna råd tydliggörs att en extraordinär omständighet i form av en mycket kraftig nedgång i svensk ekonomi utgör särskilda skäl i den mening som avses i amorteringsföreskrifterna. Härigenom blir det tydligt att ett bolåneföretag kan medge tidsbegränsade undantag från det amorteringskrav som följer av föreskrifterna med hänvisning till den ekonomiska kris som följer i spåren av coronavirusets spridning. I de allmänna råden tydliggörs också att vid en kris av detta slag kan undantag från amorteringskravet medges i direkt anslutning till att ett bolån lämnas. Bolåneföretagen måste dock fortsatt beakta övriga relevanta regelverk, så som konsumentkreditlagen, som bland annat ställer krav på ett företag att ta tillvara konsumenters intressen med tillbörlig omsorg, och regler om kreditprövning.

Den uppkomna situationen till följd av coronavirusets spridning utgör ett tydligt exempel på särskilda skäl. Genom Finansinspektionens förslag tydliggörs att i den uppkomna situationen kan ett bolåneföretag medge undantag från amortering även utan att den enskilde låntagarens ekonomiska situation direkt har påverkats. Detta kan ge ett större handlingsutrymme för bolånetagare att hantera sin ekonomiska situation. Det är samtidigt fortsatt upp till bolåneföretagen att besluta om en enskild låntagare ska medges undantag från amortering.

Det allmänna rådet föreslås träda i kraft den 14 april 2020.

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas via e-post till viktor.thell@fi.se senast den 8 april 2020 kl. 12. Ange diarienummer FI Dnr 20-8061.

Frågor om remissen besvaras av Viktor Thell på telefon 076 – 507 85 39 eller e-post viktor.thell@fi.se.