Kommentar med anledning av Justitieombudsmannens granskning av FI

2020-11-10 | Nyheter Om FI

JO har riktat kritik mot FI för bristande dokumentation och oklara rutiner i sex granskade ärenden. Bakgrunden till JO:s granskning är att det under december 2018 förekom uppgifter i media om att FI skulle ha förvanskat allmänna handlingar. Den frågan har senare prövats och besvarats nekande av domstol. Det står alltså klart att FI inte har manipulerat några allmänna handlingar.

JO är kritisk mot att FI i flera fall inte har följt sina egna rutiner för undersökningar och att rutinerna i sig har varit bristfälliga. Detta har, konstaterar JO, lett till att dokumentationen i ärendena brustit.

FI delar JO:s uppfattning. FI har därför under våren 2019 reviderat de aktuella rutinerna för att se till att de inte är motsägelsefulla och att de bidrar till att det ska vara lätt för FI:s medarbetare att göra rätt.

FI har:

  • Förtydligat vad som ska diarieföras vid varje tidpunkt i FI:s undersökningsprocess och tillhörande mallar.
  • Reviderat dokumenthanteringsplanen som hör till undersökningsprocessen.
  • Genomfört interna utbildningar för både nya och befintliga medarbetare om ändringarna i processerna.

FI kommer nu att se om JO:s beslut ger anledning att ytterligare förbättra rutiner och uppföljning av att dokumentationen i ärendena görs korrekt.

Laddar sidan