Redovisningstillsyn i Europa 2019

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har i dag presenterat en rapport om den redovisningstillsyn som bedrivits under 2019 inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES.

Rapporten ger en översikt över de aktiviteter som Esma och de nationella tillsynsmyndigheterna bedrivit under 2019 och presenterar information om antalet undersökningar och tillsynsåtgärder som utförts.

Rapporten beskriver även Esmas bidrag till arbetet med att utveckla ett enhetligt regelverk för finansiell rapportering. Under 2019 var det, i enlighet med Esmas gemensamma tillsynsprioriteringar för 2019, särskilt inriktat på att harmonisera tillämpningen av IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder, samt IFRS 9, Finansiella instrument. Särskild uppmärksamhet fick även företagens upplysningar om förväntad påverkan av implementeringen av IFRS 16 Leasing.

Tillsynsaktiviteterna omfattade även icke-finansiell information om miljö- och klimatrelaterade frågor.

Laddar sidan