FI följer riktlinjer om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer

FI har underrättat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att vi avser att tillämpa EBA:s riktlinjer för angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer för banker i enlighet med artikel 16.3 i direktiv 2020/14/EU.

EBA publicerade riktlinjerna den 4 november 2020 och de trädde i kraft den 16 december 2020.

Sverige har i dagsläget inget globalt systemviktigt institut. FI:s svar till EBA innebär att vi kommer att tillämpa riktlinjerna år 2022 för de banker som vid den tidpunkten kan komma att räkna fram ett exponeringsmått för bruttosoliditet på över 200 miljarder euro, baserat på information från slutet av 2021.

Bakgrund

EBA:s riktlinjer gäller hur systemviktiga indikatorer som används för att identifiera globalt systemviktiga institut (G-SII) ska anges. Riktlinjerna är i enlighet med förordning (EU) nr 1222/2014), indikatorer för att rapportera underliggande uppgifter (indikatorer, kompletterande uppgifter och memorandumposter) och de indikatorvärden som används för att identifiera G-SII-företag och som ska offentliggöras årligen.

Dessa riktlinjer tillämpas på grupper som leds av − och institut som inte är dotterbolag till – ett moderinstitut i EU, ett finansiellt moderholdingföretag i EU eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag i EU och som beräknar ett exponeringsmått för bruttosoliditet på över 200 miljarder euro på gruppnivå, respektive individuell nivå (och inklusive försäkringsdotterbolag).

EBA-metoden för att identifiera globalt systemviktiga institut (G-SII) följer Baselkommittén för banktillsyns (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) strategi för att identifiera globalt systemviktiga banker (G-SIB). I juli 2018 publicerade Baselkommittén för banktillsyn en uppdatering av sin metod för att identifiera globalt systemviktiga banker (G-SIB). Det innebär att EBA måste uppdatera sina tekniska standarder (RTS) om metoden för att identifiera globalt systemviktiga institut (G-SII). Utkastet till tekniska standarder (RTS) kommer att tillämpas från 2022 för utvärderingen av globalt systemviktiga institut (G-SII), som baseras på information från slutet av 2021.

För att säkerställa att metoderna ligger så varandra som möjligt kommer EBA:s riktlinjer för att specificera indikatorer på global systemvikt att harmoniseras med processen för att offentliggöra indikatorer och de underliggande värden som behövs för den årliga utvärderingen för att identifiera globalt systemviktiga institut (G-SII). EBA:s riktlinjer uppdateras samtidigt som de tekniska standarderna. Kraven på offentliggörande gäller inte bara för företag som redan har identifierats som globalt systemviktiga institut (G-SII) utan även andra mycket stora aktörer i EU som har en övergripande exponering för skuldsättningsgrad som överstiger 200 miljarder euro, mätt den 31 december.

Genom att inkludera båda dessa två typer av jämförbara institut inom ramen för artikel 131.1 i direktiv (EU) 2019/878 säkerställer riktlinjerna att andra potentiellt betydande hot mot den finansiella stabiliteten kan upptäckas och utvärderas.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.

Laddar sidan