FI förtydligar krav på rapportering av regelbunden tillsynsrapport (RSR)

FI förtydligar vilka krav som gäller för när försäkrings- och återförsäkringsföretag samt grupper ska lämna en regelbunden tillsynsrapport till FI.

FI har beslutat att följande ska gälla:

  • En fullständig RSR ska upprättas vart tredje år. Nästa tillfälle då en fullständig RSR ska upprättas är för räkenskapsår 2022 och därefter räkenskapsår 2025. För åren däremellan ska en förkortad RSR upprättas som uppfyller de krav som anges i artikel 312 p. 3 i Solvens 2-förordningen.

  • Om FI identifierar försäkringsföretag eller försäkringsgrupper med högre risk kan FI dock komma att begära in en fullständig RSR oftare än vart tredje år. I förekommande fall kommer FI att kommunicera det till berörda företag eller grupper.

  • Ett företag eller en grupp som börjar bedriva försäkringsverksamhet ska rapportera en fullständig RSR för sitt första räkenskapsår. Efter det första räkenskapsåret ska företaget eller gruppen lämna in nästa fullständiga RSR vid samma nästkommande tillfälle som övriga företag och grupper även om det infaller tidigare än om tre år.

Ramarna ges i artikel 312 p. 2 i Solvens 2-förordningen; kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35.

Laddar sidan