FI publicerar ny promemoria och lämnar det kontracykliska buffertvärdet oförändrat

FI publicerar i dag en ny promemoria, som beskriver de övergripande principer som ligger till grund för myndighetens val av buffertvärde för den kontracykliska kapitalbufferten. FI väljer vidare att inte ändra det buffertvärde på 0 procent som började tillämpas den 16 mars 2020. Det kontracykliska buffertriktvärdet beräknas till 2,1 procent.

I samband med detta övergår FI också till en ny beslutsprocess för det kontracykliska buffertvärdet. FI kommer hädanefter inte att fatta beslut om buffertvärdet varje kvartal. En bedömning av buffertvärdet kommer fortfarande att göras varje kvartal, men beslut kommer enbart att fattas om det är aktuellt med en ändring av buffertvärdet, eller om det finns behov av att fastställa det. FI kommer dock fortsätta att beräkna och publicera ett kontracykliskt buffertriktvärde för varje kvartal.

Den nya processen följer av lagen (2020:1212) om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar. FI ska enligt denna vid behov ändra eller fastställa det kontracykliska buffertvärdet. Enligt samma lag ska FI beräkna ett kontracykliskt buffertriktvärde för varje kvartal.

Laddar sidan