FI tillämpar de reviderade riktlinjerna för rapportering vid allvarliga incidenter enligt andra betaltjänstdirektivet

2021-10-21 | PSD 2 Regler EBA Nyheter Bank

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att vi kommer följa de reviderade riktlinjerna för rapportering vid allvarliga incidenter enligt andra betaltjänstdirektivet (PSD2).

Den 10 juni 2021 publicerade EBA de reviderade riktlinjerna för rapportering vid allvarliga incidenter enligt andra betaltjänstdirektivet (EBA/GL/2021/03). Riktlinjerna gäller från den 1 januari 2022. Samma dag upphävs de existerande Riktlinjer för rapportering vid allvarliga incidenter enligt direktiv (EU) 2015/2366 (andra betaltjänstdirektivet) (EBA/GL/2017/10).

FI:s tillämpning av riktlinjerna

FI har meddelat EBA att vi kommer följa riktlinjerna fullt ut från och med den 1 oktober 2022. Anledningen till att FI angivit den 1 oktober 2022 är för att FI behöver uppdatera Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:4) om verksamhet för betaltjänstleverantörer i enlighet med de reviderade riktlinjerna samt möjliggöra för en digital inrapportering av incidenter. Förändringarna kommer att genomföras i två steg där föreskrifterna kommer att uppdateras innan den digitala inrapporteringen är på plats. Den digitala inrapporteringen är nödvändig för att kunna uppfylla rekommendationen om att omedelbart kunna återkoppla ett unikt referensnummer till det företag som rapporterar in till FI. FI kommer att lämna mer information om den digitala inrapporteringen längre fram.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.