FI vill att EU följer Basel 3

Under hösten kommer EU-kommissionen att publicera ett förslag till uppdaterade kapitaltäckningsregler för banker i EU. Finansinspektionen uppmanar nu EU kommissionen att följa Basel 3-överenskommelsen.

I ett gemensamt brev uppmanar nu FI och 24 andra nationella tillsynsmyndigheter och centralbanker från 20 medlemsländer inom EU, EU-kommissionen att i förslaget till reviderade kapitaltäckningsregler för banker i EU hålla sig till den globala överenskommelsen som kallas Basel 3. Mer precist vill vi som undertecknar brevet särskilt trycka på att schablongolvet för riskvägda tillgångar och schablonmetoden för kreditrisk ska följa den internationella överenskommelsen och att EU därutöver inte ska införa EU-specifika avvikelser i regelverket. Att avvika från överenskommelsen i Basel skulle kunna påverka förtroendet för både den europeiska banksektorn och regelramverket i EU negativt. Det riskerar i sin tur att det uppstår negativa effekter på bankerna och på samhällsekonomin. Det är därför viktigt att de globala överenskommelserna genomförs fullt ut, i tid och på ett konsistent sätt.