Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag

Finansinspektionen (FI) föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:21) om tjänstepensionsföretag.

FI föreslår bland annat att ett särskilt kapitalkrav införs för tjänstepensionsföretag som investerar i tillgångar med direkt exponering mot bostadskrediter som uppfyller vissa villkor. Enligt förslaget görs också ett antal mindre ändringar i vissa av bestämmelserna om försäkringstekniska avsättningar och kapitalkrav. Dessutom föreslår FI att tjänstepensionsföretag inte längre ska omfattas av Finansinspektionens allmänna råd om rapportering av händelser av väsentlig betydelse.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2021.

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 5 mars 2021. Ange diarienummer FI dnr 20-22556.

Frågor om remissen besvaras av Ida Mohlander på e-post ida.mohlander@fi.se eller av avdelningen försäkringsrätt på telefon 08-408 980 00.

Laddar sidan