FI följer riktlinjer om indikatorer för återhämtningsplaner

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer (EBA/GL/2021/11) om hur den närmare specificeringen av de kvalitativa och kvantitativa indikatorerna i institutens återhämtningsplaner ska göras. FI kommer att följa riktlinjerna när de blir tillämpliga från och med den 14 februari 2022.

Förutom att ange vilka indikatorer som instituten som ett minimum ska inkludera i sina återhämtningsplaner syftar riktlinjerna också till att ange hur interna arrangemang för övervakning av indikatorerna ska vara utformade, under vilka förutsättningar som indikatorerna kan ändras och vilken typ av åtgärder som instituten kan vidta för det fall att någon indikator skulle brytas. Detta är en uppdatering av de riktlinjer som trädde i kraft 2015.

Riktlinjerna publicerades av EBA den 9 november 2021 och gäller behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 4.2 i och 4.2 viii i förordning (EU) nr 1093/2010 och finansiella institut enligt definitionen i artikel 4.1 i förordning (EU) nr 1093/2010 när dessa finansiella institut omfattas av riktlinjernas tillämpningsområde.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.

Laddar sidan