Ändringar i föreskrifter om försäkringsrörelse och om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse

Finansinspektionen (FI) föreslår ändringar i föreskrifter om försäkringsrörelse och om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse. Ändringarna består i att hänvisningar till två genomförandeförordningar uppdateras.

Finansinspektionen föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse och i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:13) om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse.

Ändringarna består i att hänvisningar till kommissionens genomförandeförordningar (EU) 2015/2450 och (EU) 2015/2452 i föreskrifterna ersätts med hänvisningar till kommissionens genomförandeförordningar (EU) 2023/894 respektive (EU) 2023/895.

Anledningen till att Finansinspektionen föreslår ändringarna är att kommissionen har antagit nya genomförandeförordningar som ska börja tillämpas vid årsskiftet.

Ändringarna i föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Synpunkter på förslagen

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se senast den 14 november 2023. Ange diarienummer FI dnr 23-18319.
Frågor om remissen besvaras av Kamilla Atmarsson på telefon 08-408 987 53 eller via mejl kamilla.atmarsson@fi.se.