Förslag till ändrade föreskrifter om verksamhet för betaltjänstleverantörer

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (2018:4) om verksamhet för betaltjänstleverantörer.

Ändringarna innebär att betaltjänstleverantörerna blir skyldiga att lämna uppgifter till Finansinspektionen om hur de följer vissa bestämmelser om information till konsumenter om avgifter för betalkonton.

Ändringarna innebär också att betaltjänstleverantörerna blir skyldiga att lämna vissa uppgifter om betalkonton, bland annat om avslagna ansökningar om att öppna ett betalkonto, ansökningar om byte av betalkonton och om avslutade sådana konton.

Syftet med de föreslagna föreskriftsändringarna är att FI ska kunna ge information till Europeiska kommissionen om hur betaltjänstleverantörerna följer bestämmelserna om betalkonton, samt att FI ska få ett bättre underlag för sin tillsyn.

Ändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2024 med vissa särskilda ikraftträdandebestämmelser.

Synpunkter på förslagen

Skriftliga synpunkter på förslagen i remissen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 9 februari 2024. Ange diarienummer FI dnr 23-9510.

Frågor om remissen besvaras av Magnus Kårén på telefon 08-408 987 63 eller på e-post magnus.karen@fi.se eller Axel Olofsson på telefon 08-408 984 01 eller på e-post axel.olofsson@fi.se.