Nya föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Regeringen föreslog den 1 juni 2023 vissa ändringar i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet (LVA). Förslagen innebär bland annat en utökad registreringsplikt och införandet av ett allmänt lämplighetskrav på dem som bedriver den typen av verksamhet.

Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter om registrering av valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Föreskrifterna bygger på de ändringar i LVA som regeringen föreslår.

Den skärpta regleringen leder till att FI ser ett behov av att i föreskrifter närmare specificera vad en ansökan om registrering och en ansökan om en ny verksamhetsinriktning ska innehålla. Syftet med föreskrifterna är att tydliggöra vilka krav FI ställer på sådana ansökningar.

Föreskrifterna innebär att den som ansöker om registrering av verksamhet enligt 2 § LVA, eller om registrering av en ny verksamhetsinriktning enligt 2 a § samma lag, ska lämna vissa uppgifter som anges närmare i de föreslagna föreskrifterna.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Synpunkter på förslagen

Skriftliga synpunkter på förslagen i remissen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 31 oktober 2023. Ange diarienummer FI dnr 23-16683.

Frågor om remissen besvaras av Erika Österberg på e-post erika.osterberg@fi.se eller på telefon 08 4089 8129 eller Alisa Krioga på e-post alisa.krioga@fi.se eller på telefon 08 4089 8249.