FI granskar kreditinstitutens offentliggörande av hållbarhetsrisker

Det finns krav på att större kreditinstitut ska offentliggöra information om hållbarhetsrisker. FI ska genomföra en fördjupad analys av hur informationen kan användas i FI:s tillsyn.

Hållbarhetsrapportering ingår numera som en del av bankernas årsredovisning och görs enligt redovisningsregelverket. Successivt byggs även kraven på hållbarhetsinformation ut i den separata rapport som ska lämnas enligt kapitaltäckningsregelverket. 2022 publicerade Europeiska Bankmyndigheten (EBA) krav på offentliggörande för större kreditinstitut som emitterat värdepapper på publika marknader. I Sverige finns för närvarande sju sådana institut.

EBA:s krav innebär bland annat att standardiserade mallar ska användas, vilket underlättar jämförbarheten mellan olika institut. Mallarna innehåller bland annat uppgifter om "Green Asset Ratio" (GAR), det vill säga hur stor del av utlåningen som enligt EU:s taxonomi får räknas som "grön". Kraven på vilka mallar som måste redovisas har införts stegvis från början av 2023. I slutet av 2024 ska samtliga mallar användas.

Mallarna ska användas både för extern publik information och rapporteras in till ansvarig tillsynsmyndighet (som i Sverige är FI). Den första inrapporteringen till tillsynsmyndigheter sker i juni 2024.

FI:s fördjupade analys syftar till att ge en överblick över den hållbarhetsrelaterade information som nu finns tillgänglig, både från årsredovisningarna och från den så kallade pelare 3-rapporteringen enligt kapitaltäckningsregelverket (där EBA:s mallar ingår). Analysen förväntas ge bättre inblick i hur informationen systematiskt kan komma att användas i tillsynen. Vi kommer även översiktligt jämföra om informationen som respektive institut rapporterat in i olika kanaler stämmer överens.

Aktiviteten genomförs som en intern analys utan avisering till företag under tillsyn. Däremot kommer återkoppling att ges individuellt till berörda banker inom ramen för tillsynsdialogen. Om FI bedömer att slutsatserna är av allmänt intresse kan en rapport komma att publiceras.


Presstjänst
(Ej sms)