Remissvar: Värdepappersmarknaden Mifid 2 och Mifir

2015-05-12 | Remissvar Mifid Marknad

Finansinspektionen ställer sig positiv till utredningens förslag.

Dagens system med provisioner har lett till att en oberoende rådgivningsmarknad inte har kunnat etableras. FI är därför positiv till utredningens förslag att det införs ett provisionsförbud för investeringsrådgivning och portföljförvaltning för icke-professionella kunder som går längre än direktivets minimiregel och som gäller oavsett om rådgivningen lämnas på oberoende grund eller inte. Det är en förutsättning för att en oberoende rådgivningsmarknad ska kunna växa fram.

FI är positiv till förslaget om en enhetlig reglering på rådgivningsmarknaden med några undantag. FI avstyrker däremot förslaget att införa en överträdelsekatalog för juridiska personer och förespråkar att dagens sanktionsstruktur i LVM behålls för såväl företag som för fysiska personer i likhet med den som gäller enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Det förekommer att ett värdepappersinstitut under ett pågående sanktionsförfarande förklarar sig avstå från tillståndet och på så sätt undandrar sig en sanktion från FI. FI ser det som en allvarlig brist i nuvarande lagstiftning att den som är föremål för tillsyn på detta sätt kan disponera över myndighetens möjlighet att bedriva effektiv tillsyn. FI ställer sig därför positiv till möjligheten att avsluta ett ärende om ingripande före det att ett ärende om återkallelse av tillstånd på egen begäran prövas.

Laddar sidan