Remissvar: ändrade säkerhetskrav i Riksbanken

Finansinspektionen och Riksgäldskontoret avstyrker i ett gemensamt remissvar Riksbankens förslag till ändrade bestämmelser för säkerheter för kredit i Riksbanken.

De förslag som Riksbanken presenterar skulle delvis innebära en återgång till de villkor för säkerheter som gällde före finanskrisen, men i andra avseenden skulle förslagen innebära att nya bestämmelser införs.

Myndigheterna har i sak inga invändningar mot grundtanken att återgå till samma säkerhetskrav för intradagskrediter som Riksbanken tillämpade före finanskrisen. Riksbanken bedömer att förslagen om de genomförs skulle medföra att Riksbankens kreditrisk minskar. 

Myndigheterna delar däremot inte Riksbankens uppfattning att de konsekvenser av förslagen som anges vara önskvärda verkligen tjänar sitt syfte. Myndigheterna föreslår därför att förslagen ska utredas vidare och att Riksbanken inom ramen för stabilitetsrådets arbete presenterar en fördjupad analys av såväl mål som medel.

Laddar sidan