Remissvar: Betänkandet SOU 2015:25 En ny säkerhetsskyddslag

2015-10-02 | Remissvar Om FI

FI delar i stort utredningens förslag, men uppmärksammar några delar.

  • En utvidgning av lagstiftningens omfattning till enskilda även i praktisk mening innebär utmaningar.
  • Det finns redan inom den finansiella sektorn en omfattande reglering och tillsyn av risker relaterade till informationssäkerhet, vilket har betydelse för var tillsynsansvaret lämpligen läggs.
  • Myndigheternas samordning av tillämpningen av nationella och EU-regelverk kommer att vara komplex.
  • De resurser som de anblandade aktörerna, dvs. säkerhetsskyddshöjande myndigheter och andra myndigheter liksom enskilda måste lägga ned blir betydande.

Läs mer

Laddar sidan