Avgifter för prövning av ärenden enligt EU:s förordning om referensvärden

FI tillstyrker promemorians lagförslag. FI anser att det finns behov av förtydligande vad gäller årliga avgifter och FI:s kostnader.

I Finansdepartementets promemoria föreslås att FI ska få ta ut avgifter för prövningar av ansökningar, anmälningar och underrättelser som följer av EU:s förordning om referensvärden och att regeringen får meddela föreskrifter om avgifterna. FI anser att det är en bra ordning och har inga synpunkter i den delen.

Läs mer

Laddar sidan