Remissvar: En effektivare flytträtt av försäkringssparande

2017-11-21 | Remissvar Försäkring

FI tillstyrker i huvudsak promemorians förslag. Men det finns ett antal frågor där FI inte instämmer i promemorians förslag eller anser att det behöver göras förtydliganden och tillägg.

Sammanfattning

FI tillstyrker förslaget att precisera vilka kostnader som ska få tas ut för administrativa handläggningskostnader. FI tillstyrker vidare förslaget att begränsa avgifter för kvarstående anskaffningskostnader till sådana kostnader som är direkt hänförliga till den återköpta eller avflyttande försäkringen. Enligt FI behöver det emellertid förtydligas vilken typ av kostnader som ska få beaktas när avgiftsuttaget för kvarstående anskaffningskostnader bestäms.

FI tillstyrker även förslaget om en tidsbegränsning av avgiftsuttaget för kvarstående anskaffningskostnader till fem år efter tecknandet av försäkringen, dock endast såvitt avser försäkringar som har tecknats från och med ikraftträdandetidpunkten.

En viktig fråga är om de föreslagna bestämmelserna ska tillämpas på försäkringsavtal som har ingåtts innan den tidpunkt då lagen träder i kraft. FI avstyrker därvid förslaget om övergångsregler för bestämmelsen om uttag av avgifter för den administrativa handläggningen av återköp eller överföring. Om övergångsreglerna kvarstår föreslår FI en komplettering av dessa.

När det gäller förslaget om avgiftsuttag för kvarstående anskaffningskostnader bör en skillnad göras mellan pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar.

FI anser att den föreslagna bestämmelsen om avgiftsuttag för kvarstående anskaffningskostnader ska tillämpas retroaktivt för pensionsförsäkringar, men inte för kapitalförsäkringar.

Laddar sidan