FI:s synpunkter på rapporten Finansiell stabilitet – makrotillsyn på rätt sätt?

FI delar Riksrevisionens syn att många delar av makrotillsynen fungerar väl, men att det finns ett antal utvecklingsmöjligheter.

FI menar dock att Riksrevisionen genomfört granskningen i rapporten Finansiell stabilitet – makrotillsyn på rätt sätt? (RiR 2018:2) utifrån ett väl snävt perspektiv. Det hade exempelvis varit värdefullt om analysen kompletterats med jämförelser med hur andra länder i praktiken tagit sig an makrotillsynsuppdraget.

FI delar heller inte synen att FI inte har analyserat tillräckligt många alternativ inför beslut om makrotillsynsåtgärder. Det som saknas är inte analyser. Däremot kan FI bli bättre på att sammanställa och offentliggöra erfarenheter och analyser av de åtgärder som vidtagits, så att vägen från analys till slutligt beslut blir tydligare. FI menar också att målet för makrotillsynen är finansiell stabilitet och att de åtgärder som FI vidtar i förlängningen bidrar till detta.

När det gäller de specifika rekommendationerna i Riksrevisionens rapport menar FI att makrotillsynen inte bör bli mer mekanisk, men att FI kan fortsätta att utveckla analysen av sårbarheter. FI är också positiv till att sammanställa analyser och erfarenheter av åtgärder som FI hittills har vidtagit.

Slutligen menar FI att samverkan mellan myndigheterna i Finansiella stabilitetsrådet även bör innefatta andra politikområden som har bäring på den finansiella stabiliteten. Men beslut om att vidta åtgärder och deras utformning bör även fortsättningsvis fattas självständigt av regering och myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden.

Läs mer

Laddar sidan