Remissvar: Att främja gröna obligationer (SOU 2017:115)

2018-04-27 | Remissvar Stabilitet Bank

De finansiella marknaderna kan spela en viktig roll för att uppnå en hållbar utveckling, inte minst relaterat till utmaningarna på klimatområdet. Gröna obligationer kan bidra till den omställning som behövs, förutsatt att marknaden är transparent och fungerar väl. Finansinspektionen (FI) välkomnar därför utredningens ambition att främja en välfungerande grön obligationsmarknad genom förbättrad information och ökad transparens.

Däremot anser FI att utredningen inte kunnat visa på behovet av statliga åtgärder med syfte att mer direkt främja en snabbare tillväxt av den gröna obligationsmarknaden.

Utredningen föreslår bland annat att FI ska utveckla en struktur för att definiera hållbara tillgångar. Detta förslag är oklart utformat , men reser viktiga principiella frågor om vilken roll staten bör ha i sådana sammanhang. Utredningen har heller inte utrett vilka kriterier som bör gälla för en så kallad öronmärkning. FI avstyrker därför förslaget.

Läs mer

Laddar sidan